Arbeidsrett

Aktiv Advokat AS bistår i alle typer arbeidstvister, vi har bred erfaring og kompetanse innen fagfeltet.

 

Arbeidstakers forhold

Det er i loven positivt angitt visse situasjoner som ikke utgjør saklig grunner for oppsigelse. Oppsigelse i de første 12 månedene etter ulykke eller sykdom som medførte arbeidsuførhet helt eller delvis. En arbeidstaker som er gravid kan ikke av denne grunn sies opp. Dersom arbeidstakeren sies opp i graviditetsperioden, må arbeidsgiver kunne godtgjøre med overveiende sannsynlighet at graviditeten ikke var grunnen til oppsigelsen. Arbeidsgiveren pålegges en streng bevisbyrde. Forhold som manglende utførelse av arbeidet, tjenesteforsømmelse, ulovlig fravær og at arbeidstaker ikke lenger har de nødvendige kvalifikasjonene vil oppfylle saklighetskravet. Arbeidsgiver pålegges bevisbyrden for at oppsigelsen er saklig også i slike tilfeller.

Arbeidsavtaler avsluttes som regel ved at enten arbeidsgiver eller den ansatte meddeler oppsigelse. Det stilles krav til at oppsigelsen skal være skriftlig, uansett hvem som meddeler denne. Manglende skriftlighet fra arbeidstakers side er ikke direkte sanksjonert. Når arbeidsgiver meddeler oppsigelse, vil brudd på skriftlighetskravet kunne få store konsekvenser. Videre tilkommer en rekke øvrige formkrav ved oppsigelse fra arbeidsgivers side. I tillegg må denne være saklig begrunnet. Arbeidstakerhar således et vern mot usaklig oppsigelse.

En oppsigelse fra arbeidsgivers side har enten sin årsak i virksomhetens/ bedriftens forhold eller den har sin årsak i arbeidstakers eget forhold.

 

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold har som regel årsak i et behov for å tilpasse kostnadene til redusert produksjon; dvs. at det må foretas en driftsinnskrenkning. Selv om en arbeidsplass helt eller delvis faller bort, kan det være aktuelt å tilby fortsatt arbeid, men på endrede vilkår; endringsoppsigelse. Alternativt kan det være behov for å tilpasse bemanningen til nye og bedrede produksjonsmetoder; nedbemanning.

For å sikre at en oppsigelsesprosess har gått riktig for seg, stilles det store krav til så vel saksbehandlingen som til valget av hvilke arbeidstakere som må sies opp; utvelgelsesprosessen.

 

Oppsigelse som har sin årsak i arbeidstakers forhold kan skyldes en rekke årsaker; prestasjonssvikt, tap av sertifikat, ugyldig fravær, soningsfravær, mangelfull vandel m. fl.

Grunnlaget for oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold må være saklig og godt dokumentert, og regelmessig bør arbeidsgiver ha gitt arbeidstaker en eller flere sjanser til forbedring. For å sikre dokumentasjon for arbeidsgivers oppfølging, bør det meddeles en eller flere advarsler før oppsigelse eventuelt meddeles.

Alle prosesser om oppsigelse og bruk av utvelgelseskriterier, må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Dette gjelder både for arbeidsgiver og for arbeidstaker

 

Arbeidsmiljøloven om oppsigelse

For at en oppsigelse av en arbeidstaker skal være gyldig må visse krav i arbeidsmiljøloven være oppfylt. Disse kravene er regulert kapittel 15 i arbeidsmiljøloven. Det stilles et krav til at en oppsigelse må være «saklig begrunnet» i enten «virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold». Omstendigheter som faller utenfor disse tre forhold vil med andre ord ikke utgjøre en gyldig oppsigelse. I tillegg til at oppsigelsen må bygge på et av disse tre forholdene må den også være «saklig begrunnet». Det nærmere innholdet av dette saklighetsvilkåret er vanskelig å definere eksakt.