Barnevern

Ingen barnevernssaker er like. Dette er et juridisk område som  i særlig stor grad er preget av vonde følelser. Vi anbefaler deg å kontakte  advokat allerede fra første telefon fra barnevernet, som kan være med deg i  møter og hjelpe deg gjennom en vanskelig prosess. På den måten får du  ivaretatt dine rettigheter under undersøkelsessaken og under en eventuell  behandling i fylkesnemnda og domstolene.

Prosessen i en barnevernssak

Barnevernets  jobb er å ivareta barnas interesser og å sikre at barn får forsvarlig omsorg.  Barnets beste er grunnleggende i disse sakene.
  

Bekymringsmelding i en barnevernssak

En  barnevernssak starter ofte med en bekymringsmelding. En slik melding kan også  være anonym, men barnevernet har likevel plikt til å undersøke den.  Barnevernet oppretter etter en bekymringsmelding en undersøkelsessak.  Deretter kan saken henlegges uten tiltak eller barnevernet går inn og yter  hjelpetiltak.
   

Behandlingen av en barnevernssak i domstolene

Dersom  barnevernet mener at barnet utsettes for omsorgssvikt  og at  hjelpetiltak ikke vil avhjelpe barnets omsorgssituasjon, skal saken behandles  av fylkesnemnda. I noen tilfeller flyttes barna ut fra hjemmet ved at det fattes  et akuttvedtak før saken behandles av fylkesnemnda. Selv om barnevernet mener  at foreldrenes omsorg ikke er god nok, er ikke fylkesnemnda alltid enig i  dette. Her er det viktig at man har en god advokat, slik at saken blir godt  belyst og tilstrekkelig opplyst på alle områder.
Dersom fylkesnemnda fatter vedtak om at barna skal flyttes ut fra hjemmet,  kan saken ankes inn for tingretten til rettslig prøving. Taper man også i tingretten, vil noen av sakene også tas inn for behandling av lagmannsretten.

   

Samvær i en barnevernssak

Foreldre og  barn har som det klare utgangspunkt rett til samvær med hverandre etter en  omsorgsovertakelse, der dette ikke strider mot barnets beste. Også ved fastsettelse av samvær er det viktig med en erfaren advokat  med god kjennskap til bestemmelsene i barnevernloven.

Gratis advokat i barnevernssaker

Barnevernssaker  gir i stor utstrekning rett til gratis  advokat (fri rettshjelp). Straks barnevernet har satt i gang forberedelser til sak for fylkesnemnda har man krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp i en  barnevernssak har man krav på uavhengig av inntekt og formue. Man kan også ha  rett til fri rettshjelp på et tidligere stadium i en barnevernssak dette kartlegger vi sammen for deg .

Vi tar barnevernssaker i hele Norge

Innen barnevern  har firmaet i en årrekke bistått en lang rekke fornøyde klienter med deres  barnevernssak. Firmaet sørger for en kompetent behandling av din konkrete  barnevernssak  og bevarer et saklig overblikk over perspektivene i  nettopp din barnevernssak. Mange som bor på mindre steder og i bygder ønsker  seg gjerne en utenforstående og objektiv advokat som ikke er farget av  forutinntatte meninger og rykter.
 
 

Ta kontakt så tidlig som mulig dersom du har en barnevernssak