Våre priser

Alle saker er unike og sakskompleksiteten avgjør tidsbruken, under har vi listet opp både timepriser og pakkepriser.
Priser blir vurdert individuelt med tyngde på betalingsevne og saksforhold.

Våre priser  fastsettes normalt med utgangspunkt i medgått tid. Oppdragets resultat, omfang, vanskelighetsgrad, betydning og utfall og spesialkompetanse kan også bli tillagt vekt.

Våre veiledende timepriser er knyttet til våre tre ulike stillingskategorier, som igjen er bestemt ut fra erfaring og fartstid som jurist og advokat m.v.

For advokatfullmektiger med samme kompetanse innen vedkommende oppdragstype som det vi generelt krever av en ansvarlig advokat kan det benyttes samme sats som for ansvarlig advokat.
Veiledende priser.

Advokatfullmektig

Pr time eks mva
kr. 1200 - 1600
Pr time inkl mva
kr. 1500 - 2000

Ansvarlig advokat

Pr time eks mva
kr. 2000 - 3500
Pr time inkl mva
kr. 2500- 4375

Partner

Pr time eks mva
kr. 1800 - 2400
Pr time inkl mva
kr. 2250 - 3000

Om å bruke advokat

Vi har erfart at de fleste får merkostnader når de kvier seg for å bruke en advokat og vil løse en tvist selv. Bakgrunnen for at man kvier seg for å gå til advokat når en tvist oppstår, henger gjerne sammen med følgende momenter:

  • Redsel for at konflikten skal bli satt på spissen.
  • Ønske om å løse konflikten selv
  • Redsel for kostnadene ved bruk av advokat.

Det beste man kan gjøre er å forebygge konfliktene før de oppstår. Det er i mange tilfeller en svært billig og god løsning å søke bistand allerede før inngåelse av avtaler, utarbeidelse av standard betingelser og generelle avtaler mv. En fast advokatforbindelse som kjenner klienten er meget nyttig i denne forbindelse.
Når konflikten først oppstår er det gjerne helt nødvendig å sjekke det juridiske ståstedet, da står man på tryggere grunn.

Til alle våre faste klienter har vi veiledningstimer til redusert pris, veiledning før en konflikt oppstår eller i en tidlig fase av konflikten gagner alle involverte parter i konflikten.

En viktig faktor for å begrense kostnadene ved advokatbruk er å vite hva man vil. Videre er det nyttig at man har forberedt fremstillingen av saken, gjerne gjennom utarbeidelse av et kronologisk notat som beskriver saksgangen og med de relevante vedlegg. På den måten blir gjerne mye tid spart. Det er viktig å levere all nødvendig dokumentasjon i tide slik at tidsbruk og kostnadsnivå holdes lavt.